ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.  Algemeen 
1.1.  Aanbiedingen van Zo te Zien Creatie en Media B.V. zijn steeds vrijblijvend. Bij overeengekomen uiterste leveringstermijnen is Zo te Zien Creatie en Media B.V. pas in verzuim, nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld. Overeengekomen leveringstermijnen vervallen bij wijzigingen door de opdrachtgever in de specificaties van het werk. Toepassing van de door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Zo te Zien Creatie en Media B.V. van de hand gewezen. Algemene of bijzondere voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten in het bijzonder ook voorzover die voorwaarden betrekking zouden hebben op betaling, verrekening of het recht op verpanding of overdracht van vorderingen van Zo te Zien Creatie en Media B.V. op opdrachtgevers.

Artikel 2.  Uitvoering van de overeenkomst 
2.1.  Zo te Zien Creatie en Media B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.2.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Zo te Zien Creatie en Media B.V. het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2.3.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zo te Zien Creatie en Media B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zo te Zien Creatie en Media B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zo te Zien Creatie en Media B.V. zijn verstrekt, heeft Zo te Zien Creatie en Media B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.4.  Zo te Zien Creatie en Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zo te Zien Creatie en Media B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.
2.5.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Zo te Zien Creatie en Media B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 3.  Levering en aansprakelijkheid 
3.1.  Reclames over het door Zo te Zien Creatie en Media B.V. geleverde dienen binnen 8 dagen na ontvangst van het werk door de opdrachtgever, schriftelijk aan Zo te Zien Creatie en Media B.V. ter kennis te worden gebracht. Na deze termijn geldt het geleverde in elk geval als aanvaard en deugdelijk. Zo te Zien Creatie en Media B.V. is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie te stellen in de plaats van een eerdere, die om, blijkens het gestelde in de opdracht, geldige reden door de opdrachtgever als niet deugdelijk is afgewezen.
3.2.  Het risico van misverstanden met betrekking tot inhoud en uitvoering van de over eenkomst is voor rekening van de opdrachtgever, als deze misverstanden het gevolg zijn van niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen informatie, door de opdrachtgever mondeling en door middel van telefoon, telefax of modem is overgebracht.
3.3.  Zo te Zien Creatie en Media B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken in door haar geleverde digitale documenten, drukwerken en door haar verzorgde advertentieplaatsingen, die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven, noch voor gevolgen daarvan. Zo te Zien Creatie en Media B.V. is ook nimmer aansprakelijk voor schades als omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
3.4.  Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, de tekening, de kopij of het model, respectievelijk de drukproef of andere proeven kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Bij leveranties van drukwerk is het Zo te Zien Creatie en Media B.V. toegestaan het overeengekomen aantal te overschrijden met 10% bij oplagen tot 20.000 eenheden en met 5% bij hogere oplagen.

Artikel 4. Opdracht, advies en ontwerp 
4.1.  Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken zijn de bepalingen van de auteurswet 1912, zoals deze sedertdien is gewijzigd, op het werk van Zo te Zien Creatie en Media B.V.  en de verhouding tussen Zo te Zien Creatie en Media B.V. en opdrachtgever van toepassing. Onder ontwerp wordt verstaan elke tekening, illustratie, website of elk model waarmee Zo te Zien Creatie en Media B.V. aan de idee, hetzij voorlopig, hetzij definitief, vorm heeft gegeven.
4,2  Alle werkstukken, in welke vorm ook, blijven het geestelijk eigendom van Zo te Zien Creatie en Media B.V. Zij blijven ook materieel eigendom van Zo te Zien Creatie en Media B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Toezending van het werk aan de opdrachtgever geschiedt uitsluitend door Zo te Zien Creatie en Media B.V. ter kennisneming of verveelvoudiging.

Artikel 5.  Authenticiteit 
5.1.  Zo te Zien Creatie en Media B.V. garandeert dat het geleverde door haar, onder haar directie of harerzijds is ontworpen.

Artikel 6.  Geheimhouding 
6.1.  Zo te Zien Creatie en Media B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alles, wat haar uit hoofde van haar opdracht, wordt toevertrouwd.

Artikel 7.  Wijziging 
7.1.  Wijziging en aanvulling van een ontwerp, of gebruik voor een andere dan de overeengekomen bestemming of afmeting, of gebruik van delen van het ontwerp, kan alleen geschieden met toestemming van Zo te Zien Creatie en Media B.V.

Artikel 8.  Vrijgave voor verveelvoudiging 
8.1.  Tenzij anders wordt overeengekomen, mag het ontwerp uitsluitend door Zo te Zien Creatie en Media B.V. voor verveelvoudiging gereed gemaakt of vrijgegeven worden.

Artikel 9.  Verveelvoudigingsrecht 
9.1.  Uitsluitend de opdrachtgever verkrijgt het recht tot verveelvoudiging van het ontwerp. Dit recht tot verveelvoudiging is beperkt tot de bestemming en oplage als bij de opdracht aangegeven. Is niets bij de opdracht overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal.

Artikel 10.  Aansprakelijkheid 
10.1.  Zo te Zien Creatie en Media B.V. is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of woordgegevens in enigerlei vorm, die haar door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de ter beschikking gestelde voorwerpen grote waarde bezitten, wordt de opdrachtgever geadviseerd deze te verzekeren.

Artikel 11.  Opdracht aan meerdere bedrijven 
11.1.  Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere marketing- en reclamebureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever dezelfde opdracht eerder aan een anderbureau heeft gegeven, dient hij dat bij zijn opdracht te vermelden, ongeacht of die opdracht door dit bureau al dan niet aanvaard is.

Artikel 12.  Bewijsexemplaren 
12.1.  Zo te Zien Creatie en Media B.V. ontvangt gratis tenminste tien afdrukken of exemplaren van het veelvoudige ontwerp, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 13.  Honorering 
13.1.  De honorering van grafische ontwerpen is afhankelijk van de aard van de opdracht en de omvang en belangrijkheid van het gebruik. Deze beide factoren bepalen de hoogte van het honorarium. De aard van de opdracht wordt doorberekend in het ontwerphonorarium, de omvang en belangrijkheid van het gebruik worden evt. aangeduid in percentages daarvan, als zijnde het verveelvoudigingsrecht.
13.2.  Opdrachten zonder honorering worden niet aanvaard.
13.3.  Samenstelling van het honorarium.
Het honorarium is opgebouwd uit:
– het ontwerphonorarium
– de vergoeding voor verveelvoudigingsrecht
– bijkomende vergoedingen voor werkzaamheden door derden.
Voor spoedopdrachten kan Zo te Zien Creatie en Media B.V. een toeslag op het honorarium berekenen, evenals voor exclusiviteit.
13.4.  Indien Zo te Zien Creatie en Media B.V. slechts een beperkt aantal opdrachten per jaar van een opdrachtgever ontvangt maar niettemin wordt van haar verlangd, dat zij niet voor concurrerende  ondernemingen zal werken, dan dient Zo te Zien Creatie en Media B.V. als schadeloosstelling voor de beperking van haar mogelijkheden afzonderlijk gehonoreerd te worden.

Artikel 14.  Ander gebruik 
14.1.  Ieder gebruik anders dan overeengekomen, leidt tot een herziening van de vergoeding. Indien een ontwerp of een gedeelte daarvan, naast het oorspronkelijke bedoelde gebruik, tevens als afzonderlijk ontwerp, voor één of meer andere objecten wordt gebruikt, wordt het object met het hoogste ontwerphonorarium berekend, vermeerderd met de bij ieder der objecten behorende vergoeding voor het verveelvoudigingsrecht. De uit ander gebruik voor Zo te Zien Creatie en Media B.V. voortvloeiende werkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 15.   Annulering 
15.1.  Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt teruggenomen nadat Zo te Zien Creatie en Media B.V. de werkzaamheden is begonnen, zal de opdrachtgever tenminste de helft van het ontwerphonorarium dienen te voldoen, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en gedane voorschotten aan derden.

Artikel 16.  Vergoeding voor verveelvoudigingsrecht 
16.1.  De omvang en de belangrijkheid van het gebruik bepalen de hoogte deze vergoeding, die uitgedrukt wordt in een percentage van het ontwerphonorarium. Bij de opdracht wordt het percentage voor de vergoeding van het verveelvoudigingsrecht vastgesteld aan de hand van de gegevens over bestemming en oplage. Indien de drukwerkorders en plaatsingsopdrachten op basis van door Zo te Zien Creatie en Media B.V. geleverde ontwerpen gedurende tenminste een jaar namens de opdrachtgever door Zo te Zien Creatie en Media B.V. worden uitgevoerd en geadministreerd, dan wordt het in het algemeen geen vergoeding voor verveelvoudigingsrecht berekend. Het totale bedrag aan copyright wordt geacht te zijn afgerekend uiterlijk 2 jaar na aflevering van de betreffende ontwerpen.

Artikel 17.  Ruimer gebruik 
17.1.  Indien de opdrachtgever het geleverde werk op ruimer schaal dan gewoonlijk of overeengekomen wil gebruiken, dan is deze een aanvullende vergoeding voor verveelvoudigingsrecht verschuldigd.

Artikel 18.  Niet aanvaarde of niet gebruikte ontwerpen 
18.1.  Indien een ontwerp niet aanvaard wordt, zal de vergoeding voor het verveelvoudigingsrecht niet in rekening gebracht worden.

Artikel 19.  Bijkomende vergoedingen 
19.1.  Bijkomende vergoedingen en onkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 20.  Vooronderzoek 
20.1.  Wanneer aan de eigenlijke productie een door Zo te Zien Creatie en Media B.V. geleid vooronderzoek voorafgaat, wordt dit afzonderlijk berekend volgens een bij de aanvaarding van de opdrachten vast te stellen tarief.

Artikel 21.  Adviezen 
21.1. Het honorarium voor adviezen die niet in directe betrekking tot het ontwerpwerk staan, wordt naar de aard en belangrijkheid van de adviezen afzonderlijk berekend.

Artikel 22.  Bijkomende werkzaamheden 
22.1  Bijkomende werkzaamheden, zoals drukwerkcontrole, verzamelen van gegevens e.d. worden berekend volgens het daarvoor geldend uurtarief of worden, tenzij anders overeengekomen, geacht te zijn inbegrepen in de opslag van Zo te Zien Creatie en Media B.V. op door haar ingekochte drukwerken, in advertentieruimte en andere leveranties.

Artikel 23.  Onkosten 
23.1.  Door Zo te Zien Creatie en Media B.V. gemaakte onkosten voor technische hulpmiddelen (zetwerk, foto’s e.d.), reizen en verblijf, alsmede werkzaamheden door derden enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Besprekingen worden apart berekend volgens het daarvoor geldend uurtarief.

Artikel 24. Wijzigingen 
24.1.  Het op verzoek van de opdrachtgever aanvullen of wijzigingen van een ontwerp wordt afzonderlijk in rekening gebracht, voor zover sprake is van auteurcorrecties.

Artikel 25.  Belasting toegevoegde waarde 
25.1.  De door Zo te Zien Creatie en Media B.V. verschuldigde BTW wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht en is nooit inbegrepen in de prijsopgaven vooraf.

Artikel 26.  Betaling 
26.1  De opdrachtgever is verplicht alle rekeningen en declaraties binnen 14 dagen te voldoen. Reclames over de ingediende rekening dienen binnen de 8 dagen na ontvangst ervan aan Zo te Zien Creatie en Media B.V. ter kennis gebracht te worden. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde ook.

Artikel 27.  Kosten van betalingsgeding 
27.1.  Incassokosten zijn te allen tijden door de opdrachtgever verschuldigd. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00.  Indien bij gerechtelijke uitspraak de schuldenaar gelast wordt de betreffende vordering(en) van Zo te Zien Creatie en Media B.V. geheel te voldoen dan zijn ook de kosten, die Zo te Zien Creatie en Media B.V. ter zake van het gevoerde proces heeft gemaakt, voor rekening van de opdrachtgever/schuldenaar.

Artikel 28.  Geschilbeslechting 
28.1  In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Zo te Zien Creatie en Media B.V., in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Almelo. Zo te Zien Creatie en Media B.V. blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 29.  Relatie maatschappij 
29.1.  Zo te Zien Creatie en Media B.V. zal zich steeds bewust zijn dat zij door het zichtbaar maken van een mededeling van een opdrachtgever, medeverantwoordelijkheid voor de uitwerking van die mededeling op zich neemt, omdat in de laatste instantie boodschap en vormgeving niet te scheiden zijn.
29.2.  Zo te Zien Creatie en Media B.V. zal, voor het aanvaarden van een opdracht, zich afvragen of strekking en uitwerking hetgeen medegedeeld en overgedragen moet worden in overeenstemming is met de eer en het aanzien van het beroep en met de menselijke vaardigheid, zodat zij met haar creatieve vaktechnische vermogens geen morele schade berokkent aan enig ander mens of aan groepen mensen.
29.3.  Zij zal bij de uitvoering van haar opdrachten handelen volgens haar overtuiging, die, voor zover het de intermenselijke relaties betreft, mede gebaseerd dient te zijn op hetgeen hierover is opgenomen in de Universele Verklaring van de rechten van de mens.

Art. 30. Overmacht 
Onder overmacht wordt verstaan: elk buiten de directe invloed van Zo te Zien Creatie en Media B.V. liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die nakoming van de verplichtingen van Zo te Zien Creatie en Media B.V. uit overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: stakingen in andere bedrijven dan die van Zo te Zien Creatie en Media B.V., wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Zo te Zien Creatie en Media B.V. een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere stoffen voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestaties benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Zo te Zien Creatie en Media B.V. afhankelijk is en algemene ervoersproblemen, beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, alffabrikaten, hulpstoffen en/of energie.

In geval van overmacht heeft Zo te Zien Creatie en Media B.V. het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Zo te Zien Creatie en Media B.V. Indien Zo te Zien Creatie en Media B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Indien Zo te Zien Creatie en Media B.V. een wegens overmacht tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is opdrachtgever de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd, zonder enige korting.

Art. 31 Opschorting/ontbinding 
Indien vóór het tijdstip van levering aan Zo te Zien Creatie en Media B.V. blijkt dat de opdrachtgever niet kredietwaardig is, indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Zo te Zien Creatie en Media B.V., indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Zo te Zien Creatie en Media B.V. het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Zo te Zien Creatie en Media B.V. in een dergelijk geval.

Indien zich omstandigheden voorzien met betrekking tot personen of materialen waarvan Zo te Zien Creatie en Media B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is bevoegd de overeenkomst te ontbinden

Art. 32. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle overeenkomsten tussen Zo te Zien Creatie en Media B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. Indien het geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Almelo bevoegd, tenzij Zo te Zien Creatie en Media B.V. er de voorkeur aan geeft de beslechting van het onderhavige geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te laten plaatsvinden.