LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1.  Levering en aansprakelijkheid 

1.1.  Reclames over het door Zo te Zien Creatie en Media B.V. geleverde dienen binnen 8 dagen na ontvangst van het werk door de opdrachtgever, schriftelijk aan Zo te Zien Creatie en Media B.V. ter kennis te worden gebracht. Na deze termijn geldt het geleverde in elk geval als aanvaard en deugdelijk. Zo te Zien Creatie en Media B.V. is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie te stellen in de plaats van een eerdere, die om, blijkens het gestelde in de opdracht, geldige reden door de opdrachtgever als niet deugdelijk is afgewezen.
1.2.  Het risico van misverstanden met betrekking tot inhoud en uitvoering van de over eenkomst is voor rekening van de opdrachtgever, als deze misverstanden het gevolg zijn van niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen informatie, door de opdrachtgever mondeling en door middel van telefoon, telefax of modem is overgebracht.
1.3.  Zo te Zien Creatie en Media B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken in door haar geleverde digitale documenten, drukwerken en door haar verzorgde advertentieplaatsingen, die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven, noch voor gevolgen daarvan. Zo te Zien Creatie en Media B.V. is ook nimmer aansprakelijk voor schades als omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
1.4.  Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, de tekening, de kopij of het model, respectievelijk de drukproef of andere proeven kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Bij leveranties van drukwerk is het Zo te Zien Creatie en Media B.V. toegestaan het overeengekomen aantal te overschrijden met 10% bij oplagen tot 20.000 eenheden en met 5% bij hogere oplagen.